Erik de Vries

Wat mij echt boeit? Hoe mensen met behulp van nieuwe kennis of technologie op betere manieren kunnen samenwerken. Binnen organisaties zelf, maar ook tussen organisaties of tussen burger en organisatie.


Hierbij hebben toepassingen van ICT voor diensteninnovatie mijn speciale aandacht. Mijn kennis ligt dan ook op het raakvlak van innovatieleer, organisatiekunde, de innovatieve werking van ICT en participatief en kwalitatief onderzoek. 

 

Over Erik

Expertises:

  • Innovatieleer 

  • Organisatiekunde 

  • De innovatieve werking van ICT 

  • Participatief/kwalitatief onderzoek 

 

 

LectoraatInnovatie in de Publieke Sector

Het is onze missie als lectoraat om het innovatievermogen van organisaties in publieke domeinen te vergroten. Wij willen er aan bijdragen dat ze blijven aansluiten op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Samenwerken, post-it plakken, proces

Nieuws

Centre of Expertise Sneller HerstelSamenwerking versterken op het gebied van innovatie
33006 meter om enkel heen
Boek van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg

Artikelen

Deelnemen

Participatie en duurzaamheid in de gemeente Heumen

“Onze gemeente is steeds meer een netwerkorganisatie, we willen aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen in de maatschappij”. Aan het woord is Dirk van Eeten, gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. “Onze blik is steeds meer naar buiten gericht, met als belangrijkste thema’s burgerparticipatie en duurzaamheid.” Evaluaties van participatieprojecten in Heumen door het Kenniscentrum Publieke Zaak, helpen de gemeente haar beleid aan te scherpen.

Marleen de Roo
SEE, afval recycling
Experiment

Experimenteren met oplossingen in Regiolab

Experimenteren met complexe maatschappelijke problemen. Dat is het streven van het Regiolab Noord-Limburg. In het lab werken inwoners uit de regio samen met overheidsmedewerkers en professionals van maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Publieke Zaak ondersteunt het lab met advies en middelen.

HAN Redactie
Groep mensen geeft high five
Toolkit

Werk samen met cliënt met toolbox Interprofessionele werkvormen

In de gezondheidszorg staat veerkracht en eigen regie van cliënten steeds meer centraal. Daar draait het ook om bij interprofessionele samenwerking: geen hulpverlening voor de cliënt maar mét de cliënt. De HAN en het Radboudumc stelden voor professionals en docenten een toolbox met werkvormen voor interprofessioneel samenwerken en leren samen.

HAN Redactie
een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Projecten

Digitale vaardigheden in de zorg

Welke ICT- en informatievaardigheden moeten (toekomstige) professionals in de zorg beheersen? Dat is wat Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector onderzoekt. De ICT- en informatievaardigheden zijn belangrijk omdat professionals steeds meer met digitale (patiënten)systemen werken.

ict student schrijft een berekening op

Sociale innovatie

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

klimmen op klimwand

Field labs in de zorg

Innovaties voor betere zorg vinden moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door complexe regelgeving. Maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren. Hoe verkorten we dit?

Verpleegkundige handeling

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Erik de Vries met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp Innovatie in de Publieke Sector. Een overzicht van alle publicaties vind je hier. 

Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf

Kennispartners en netwerken

Het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector werkt samen met verschillende partners.

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsmail

student leest document