Onderzoek

Het onderzoek van het lectoraat Neurorevalidatie is vooral praktijkgericht. Vragen komen vanuit de praktijk en worden met de partners opgepakt en uitgewerkt. Daarmee leveren we direct een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook bij onderzoek wordt het onderwerp altijd in een interdisciplinair perspectief geplaatst. Tevens wordt gekeken naar de hele zorgketen.

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Projecten

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

237719 oude man, hand met stok

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Toename neurologische aandoeningen

Er is een sterke toename te zien van het aantal patiënten met neurologische aandoeningen. Dit komt mede door de snelle vergrijzing van onze bevolking. Door deze toename is er een groeiende behoefte aan nieuwe en betere revalidatietechnieken en behandelmethoden. Hoe kunnen we op een efficiënte wijze aan die vraag voldoen? Daarvoor moeten zorgcentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en andere actoren uit het werkveld hun krachten bundelen en netwerken opbouwen.

Speerpunten

Als lectoraat willen we bijdragen aan de optimalisering van de revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met fysieke en/of cognitieve stoornissen. Dit gebeurt door een adequate toepassing van neurowetenschappelijke kennis. We wisselen kennis uit tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en actoren uit het werkveld. En gaan samenwerkingen aan.

verzorger vrouw helpt senior man met stok in park

Participatie

We richten ons op participatie in en uitbouw van netwerken en contacten met betrekking tot neurorevalidatie. Met kennisinstituten en revalidatie-instellingen in de regio, maar ook nationaal en internationaal. Ook richten we ons op de overdracht en toepassing van beschikbare kennis in andere delen van de brede non-profitsector. Bijvoorbeeld overheden, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Versterking van competentie

We leveren we een substantiële bijdrage aan de versterking van competenties van docenten op het terrein van neurorevalidatie. Ons team bouwt de bestaande samenwerking tussen de paramedische disciplines van het Radboudumc en de paramedische opleidingen van de HAN verder uit op onderwijskundig vlak.

We ontwikkelen:

  • diagnostische instrumenten
  • behandelmethoden
  • protocollen
  • richtlijnen

We richten ons sterk op het opzetten en implementeren van zorgvernieuwing in de praktijk. Ook geven we een impuls aan kennisontwikkeling, -uitwisseling en -circulatie op het gebied van de neurorevalidatie. Dit doen we met een reeks onderzoeksprojecten en scholingsactiviteiten.

Doorlopende onderzoeks-/leerlijn

Ons team voert vooral praktijkgericht onderzoek uit. Daarnaast verzorgen we de opleiding en nascholing van (toekomstige) professionals met affiniteit voor het deelgebied 'neurorevalidatie'.

Kennispartners en netwerken

Waar mogelijk werkt het lectoraat Neurorevalidatie samen met verschillende kennispartners en netwerken.

  • ZZG Zorggroep

    Veel inwoners uit Nijmegen en de regio vertrouwen dagelijks op de zorg van zo’n 3.000 deskundige medewerkers van ZZG zorggroep
  • Radboudumc

    Het Lectoraat Neurorevalidatie werkt vooral veel samen met de afdelingen Revalidatie, Neurologie en IQ Healthcare