Nieuwe werkwijze Huisartsenpraktijk Afferden  Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein

102261 een arts overlegt met haar leidinggevende.

Huisartsenpraktijk Afferden biedt maatwerkoplossingen voor de inwoners. Er wordt meer tijd per patiënt besteed en daarnaast gaat het ook om samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Wat is de bijdrage van dit praktijkvoorbeeld aan het ZonMw programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'?

Dichter bij mensen thuis

Samen de zorg écht veranderen door voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de doelstelling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Het gaat om andere of nieuwe vormen van zorg, dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving.

Met het oog op de regionale ontwikkelingen wordt een toename verwacht in eenzaamheid, overgewicht, chronische aandoeningen. Het arbeids- en mantelzorgpotentieel neemt af. Het is daarom in dit verband ook belangrijk om te investeren in preventie en ondersteuning van mantelzorgers. Het project Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein: een antwoord op ervaren zorg en welzijnsproblemen in Afferden (L) en omgeving? maakt onderdeel uit van het ZonMw programma JZOJP. 

Positieve Gezondheid

In de vorm van het nieuwe zorglandschap Afferden is al eerder een regionale ontwikkeling ingezet. Huisartsenpraktijk Afferden is daarna door afspraken met de (preferente) zorgverzekeraar in de gelegenheid gesteld om op een nieuwe wijze te werken. Het bieden van maatwerkoplossingen start met het voeren van het andere gesprek, vanuit het concept Positieve Gezondheid. Deze werkwijze kan bijdragen aan het verschuiven van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk. Mensen kunnen dan op termijn ook langer thuis blijven wonen.

Duurzame gezondheidszorg

Als penvoerder van het project werkt Huisartsenpraktijk Afferden samen met Syntein, Afferden Samen Beter, gemeente Bergen en met het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Het lectoraat is gericht op praktijkgericht onderzoek naar duurzame concepten in de gezondheidszorg en heeft Interprofessionele Samenwerking als één van de onderzoekslijnen.

Regiobeeld en Evaluatie Effectencalculator

De onderzoekers Miranda Laurant, Saskia Sleijster en Geert Rutten hebben vanuit het lectoraat de effecten van de nieuwe werkwijze in Huisartsenpraktijk Afferden op het programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' bekeken. Ze hebben een regiobeeld opgesteld en 4 casussen onderzocht. Daarbij is de Effectencalculator ingezet om de waarden inzichtelijk te maken. De onderzoekers hebben hun bevindingen in de volgende 2 rapportages weergegeven: 

Effect nieuwe werkwijze

De onderzoekers trekken de voorzichtige conclusie dat de nieuwe werkwijze inderdaad resulteert in een verschuiving naar 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'. De kosten blijken ook geringer te zijn ten opzichte van het alternatieve pad van de reguliere zorg. De onderzoekers bevelen verder én prospectief onderzoek aan. Daarin kan ook de waarde (menselijk/financieel) van de inzet van mantelzorg door inwoners (door burgeronderzoek) in kaart worden gebracht.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Miranda Laurant, HAN lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening en programmamanager HAN Health, door een bericht te sturen naar:

  • lectoraat.ozd@han.nl