Lectoraat Voertuigmechatronica

Het Lectoraat Voertuigmechatronica richt zich op de technische aspecten van duurzame weg-mobiliteit. Hierbij hoort de elektrificatie van de aandrijving voor elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen. Speciale aandacht is er voor brandstofceltechnologie en de toepassing van waterstof en andere gasvormige brandstoffen in de verbrandingsmotor.

Automotive Centre of Expertise (ACE) is een samenwerkingsverband van de Automotive instituten van de HAN, Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen en het bedrijfsleven. ACE is hét centrum waar alle expertise op automotive gebied bij elkaar komt. Voor studenten verzorgt ACE naast de reguliere bachelor- en masteropleidingen een talentprogramma (TOP-ACE). Bedrijven kunnen vraagstukken neerleggen bij ACE waar lectoren, onderzoekers en studenten in samenwerking met het bedrijf mee aan de slag gaan. © ACE, juni 2013

Schoner, duurzamer

Steeds meer bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van hybride, elektrische voertuigen en biobrandstoffen. Dit is het gevolg van een sterk toenemende behoefte aan automobiliteit die veel minder vervuilende stoffen uitstoot, minder brandstof verbruikt en minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De HAN en het lectoraat willen de automotive-ingenieur van de toekomst hierop voorbereiden. Daarom wordt op dit terrein onderzoek uitgevoerd  in nauwe samenwerking met studenten, docenten en het bedrijfsleven. Dit onderzoek richt zich met name op productontwikkeling en de ondersteuning van bedrijven door middel van theoretisch en experimenteel onderzoek. Voorbeelden zijn: energiemanagement van een brandstofcelaandrijving, besturing van een hybride aandrijving, realisatie van een elektrisch voertuig, en toepassing van alternatieve brandstoffen (ethanol, Jatropha, bio- en aardgas) in de verbrandingsmotor.

"Wij werken aan schone mobiliteit voor nu en in de toekomst"

Verbinding

Het onderzoek binnen het lectoraat staat voortdurend in verbinding met het onderwijs. Lectoraatmedewerkers begeleiden afstudeerders en stagiairs. Daarnaast verzorgt het lectoraat lessen en ontwikkelt minoren. Vele projecten uit het bedrijfsleven vinden via het lectoraat hun weg naar het instituut Automotive van de HAN. De lector begeleidt promovendi (tevens docenten) bij hun onderzoek. Docenten worden betrokken bij projectwerk van het lectoraat.

Kenniscentrum Technologie en Samenleving

Het kenniscentrum ontwikkelt en verspreidt vakinhoudelijke expertise en werkt vraaggestuurd aan onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met de technische opleidingen. Met dit onderzoek draagt het kenniscentrum bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van uw beroepspraktijk én aan een duurzame samenleving.

Lees verder ...